Obchodné podmienky

Služba funguje zadarmo. Na webu Pestrého Jedálničku sa prihlásite k odberu newslettera vyplnením Vášho emailu. Na základe vybraných kategórie chcem schudnúť/ udržať váhu/ nabrať váhu e-mailom pošleme jedálniček na 3 týždne. Nebudú vám zaúčtované žiadne poplatky. Prihlásením k odberu newslettera na web se nezaväzujete k žiadnym platbám.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorených prostredníctvom webového rozhrania www.pestryjedalnicek.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi našou spoločnosťou

Adsalva s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1
IČ: 03786986,
DIČ: CZ03786986,
zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdem v Prahe, oddiel C, vložka 237807
Adresa pre doručovánie: PestrýJedálniček.sk, Adsalva s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1

Kontaktný e-mail: info@pestryjedalnicek.sk, telefon:+420 608 480 286
ako poskytovateľom služby a vami ako užívateľom služby

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.

Zmluvou o poskytovaní služby (ďalej len „zmluva“) sa zaväzujeme poskytnúť vám službu špecifikovanú nižšie na webovom rozhraní.

1.2. Aké služby poskytujeme?

Našou službou je zostavení vášho osobného jedálničku, a to na 3 týždne.

Služba zostavenia jedálničku je založená na predvolenom algoritme na základe vašej voľby. Adsalva nenesie žiadnu zodpovednosť za správne účinky, pokiaľ sa ním budete riadiť, co užívateľ využítím služby akceptuje.  Beriete na vedomie, že použitie nami zostaveného jedálničku závisí na vašej slobodnej vôli. Vhodná skladba stravy je iba jedným z predpokladov dobrého zdravotnému stavu, fyzickej kondície a redukcie telesnej hmotnosti, keďže tieto môžu byť ovplyvnené aj ďalšími faktormi. Optimálna skladba stravy by mala býť konzultovaná s lékarom, a to najmä s ohľadom na váš zdravotný stav. 

Zostavenie tohot jedálničku nie je spoplatnené. Pre využívánie našich služieb sa stačí prihlásit k odberu nášho newslettera. Prihlásenie k odberu newslettera sa riadi Podmienkami použitia webového rozhrania.

1.3. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi následujúcimi dokumentami:
týmito obchodními podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;

  • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácií služby;
  • Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú prihlásenie k odberu newslettera, ochranu vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využíváním webového rozhrania;Podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní hlavne pri uzatváraní zmluvy
  • A v otázkách tu neupravených tiež následujúcími právnymi predpismi:
  • Zákonom č. 89/2012 Sb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“)

Pokial sa vaše bydlisko alebo sídlo nacháza mimo Českp republiku alebo pokiaľ náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi českým právom. Pokiaš ste spoteebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Potvrdením vo webovom rozhraní pri prihlásení k doberu newslettera a pri vyplnení webového formulára potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorých účinnosti vznikli.

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

2.1. Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?

K poskytovaní služieb sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa robí Česká obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Práva spotrebiteľov hája aj ich zájmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

2.2. Ako riešime sťažnosti?

Prípadné sťažnosti riešime prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnými kódexami chovania, a žiadne také ani nedodržujeme.

2.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie) hradíte sami.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korespondencia súvisiacia so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac blíži neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je ovplyvnená platnosť ostatných ustanovení. Menit či doplňovať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) možno iba písomnou formou.

2.4. Práva duševného vlastníctva

  • Prostredníctvom webového rozhrania môže užívateľ zverejňovať obsah chránený právami duševného vlastníctva (najmä fotografie, komentáre, hodnotenia a recenzie).
  • Zverejnením obsahu prostredníctvom webového rozhrania poskytuje užívateľ prevádzkovateľovi aplikácie bezúplatnú, nevýhradnú, prevoditeľnú, územno a časovo neobmedzenú licenciu k akémukoľvek zverejnenému obsahu.
  • Užívateľ je plne zodpovedný za to, že je držiteľom všetkých práv k vloženému obsahu. Ak obsah zachytáva podobu užívateľa a/alebo tretích osôb, užívateľ vyslovene súhlasí so šírením svojej podoby v rámci vyššie uvedenej licencie a potvrdzuje, že súhlas so šírením podoby získal od všetkých vyobrazených osôb. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný.​

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 30. 6. 2020.

© COPYRIGHT 2024 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.