Reklamačný poriadok – služby

Reklamačný poriadok pre reklamáciu služieb

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie služieb poskytnutých prostredníctvom webového rozhrania www.pestryjedalnicek.sk (ďalej iba „webové rozhranie“) našou spoločnosťou

Adsalva s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1
IČ: 03786986,
DIČ: CZ03786986,
zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdem v Prahe, oddiel C, vložka 237807
Adresa pre doručovánie: PestrýJedálniček.sk, Adsalva s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1

Kontaktný email: mail@pestryjedalnicek.sk

1. Za aké chyby poskytnutých služieb zodpovedáme?

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za to, že služba pri poskytnutí nemá chyby, a že je poskytnutá v zhode so zmluvou. Zhodou so zmluvou sa rozumie to, že služba zodpovedá jej popisu.

2. Aká je záručná doba poskytovanej služby?

Poskytované služby je možné reklamovať v priebehu ich poskytovania. Skryté chyby reklamujte bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozviete. Najneskôr sa dá chyba služby reklamovať do šesť mesiacov od poskytnutí služby.

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

V prípade, že bola chybne poskytnutá služby, máte právo na bezplatnú nápravu. Ak nie je uskutočnenie nápravy možné, máte právno na primeranú zľavu z ceny služby.

4. Kedy nemožno práva z chybného plnenia uplatniť?

Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak:

  • ste o chybe vedeli pred poskytnutím služby;
  • ste chybu sami spôsoboli, najmä poskytnutím nesprávnych alebo neúplných podkladov.

5. Ako postupovať pri reklamácií?

Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia chyby. Reklamáciu je možné uplatniť e-mailom či písomne.

Okamihom uplatenenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt chyby a uplatnené právo zodpovednosti za chyby poskytnutej služby. Doručené reklamácie riešime bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme inak. O uplatnení a vyriešení reklamácie vám vystavíme písomné potvrdenie. V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 30.6. 2020.

© COPYRIGHT 2022 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.