Zásady zpracování osobních údajů a používání souborů Cookies

Zde naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

Zpracování osobních údajů – obecná ustanovení

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Adsalva s.r.o. se sídlem Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha – Nové Město, IČO: 03786986 (“Adsalva s.r.o.”). Jsme digitální agentura provozující obsahové weby a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek. Správci jsou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) společnými správci Vašich osobních údajů. 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou skutečně nezbytné ke stanoveným účelům. Jedná se především o osobní údaje, které vyplníte do kontaktního formuláře umístěného u konkrétního finančního produktu na Portálu.

 • Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, tituly, datum narození, IČO a další.
 • Kontaktní údaje: adresa trvalého pobytu i korespondenční, e-mail, telefon a další.
 • Údaje potřebné pro posouzení potřeb: údaje o sjednaných smlouvách a podmínkách, VIN a RZ vozidla, identifikace nemovitosti a jiné údaje například potřebné pro vyhodnocení cenové nabídky a uzavření smlouvy, a to včetně zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu na nákup či odběr konkrétních služeb či produktů s příslušnou třetí osobou.

Nad rámec uvedeného můžete být poskytovatelem finančního produktu (tzv. příjemcem osobních

údajů) požádáni k doplnění osobních údajů poskytnutých nám rámec nezávazné žádosti. Mezi

důvody, pro které Vás může příjemce požádat o sdělení dalších osobních údajů patří např. posouzení úvěruschopnosti. Pro více informací o zpracování osobních údajů příjemcem se obraťte prosím na příslušného poskytovatele finančního produktu či jeho zástupce dle seznamu.

Proč údaje zpracováváme

Účelem zpracování je:

 • zpracování indikativních nabídek za účelem jednání o uzavření smluv s Dodavateli,
 • jednání o uzavření smlouvy,
 • plnění našich právních povinností, zejména v oblasti účetní a daňové, a plnění takových povinností Dodavatelů,
 • vývoj produktů a služeb,
 • personalizace Vaší uživatelské zkušenosti,
 • vylepšování našich stránek a zákaznických služeb,
 • zasílání periodických zpráv, včetně případných dotazníků.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Společnostem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů dodavatelů Společností, a to prostřednictvím e-mailu i telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společností anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Informace a dokumenty, k jejichž využívání je potřeba souhlasu dle zvláštních právních předpisů zpracovávají Společnosti pouze na základě dobrovolného a svobodného souhlasu. Pokud Společnostem jakýmkoliv způsobem zpřístupníte informace nebo dokumenty (např. zasláním do e-mailu), k jejichž využívání je potřeba souhlasu dle zvláštních právních předpisů, potom Společnosti považují i samotné zpřístupnění a poskytnutí za udělení souhlasu pro předání vybranému příjemci.

Příjemci osobních údajů

Společnosti Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společnostmi, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnosti jsou v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků dodavatelů Společností a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společnostmi, popř. jiné údaje, které Společnosti obdrží od dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijí Společnosti za účelem plnění smluv s dodavateli. Společnosti budou zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsou Společnosti povinny jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnostem ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování / Doba uchování

 • Plnění smlouvy: po dobu trvání smluvního vztahu
 • Zprostředkování jednání o uzavření smlouvy: po dobu trvání obchodního vztahu
 • Plnění právních povinností: po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů: po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy
 • Ochrana oprávněných zájmů správců: maximálně po dobu dalších 17 let od uplynutí archivační doby, zejména s ohledem na zákonné promlčecí lhůty pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudních nebo správních řízeních
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů: po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Společnosti zpracovávají osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Společnosti zpracovávají nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnosti opravu provedou bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnosti vymažou Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) je zpracování protiprávní, nebo (v) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Společnostech požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnosti Vaše osobní údaje, které zpracovávají Společnosti na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnosti Vaší žádosti nebudou moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností. V případě, že Společnosti neprokáží, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

Uplatnění práv

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společností, e-mailem na info@vimvic.cz. Společnosti si vyhrazují právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o výkon předmětných práv. V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. 

Kontakt na dozorový orgán:

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
 • tel.: 234 665 111
 • web: www.uoou.cz

Zde naleznete přehled hlavních principů používání souborů cookies.

Cookies

Námi provozované internetové stránky používají cookies. Soubory cookies, které slouží k identifikaci vracejících se návštěvníků. Soubory slouží k:

 • Analýze a sledování návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Správnému zacílení a poskytování reklamy.

Co jsou soubory cookie

Pod pojmem “cookie” nebo “cookies” si můžete představit malé množství dat, které se uloží do vašeho počítače, tabletu nebo telefonu při návštěvě webové stránky. Tato datová komunikace probíhá mezi serverem právě navštěvované stránky a webovým prohlížečem. Data se v zařízení uloží a při každé následující návštěvě stejné webové stránky odešle informace o této návštěvě našemu serveru.

Soubor cookie umožňuje našemu serveru rozpoznat, zda jste na našich stránkách poprvé nebo již poněkolikáté, a o jaký obsah webu máte zájem. Díky souboru cookie si například náš formulář pamatuje data, která vyplníte při kalkulaci půjčky nebo energií.

Proč používáme cookies

V dnešní době pokročilých technologií a složitých webových stránek to už ani jinak nejde. Hlavním smyslem souboru cookies je Vám zpříjemnit a usnadnit používání našich webových stránek. Data z cookies rovněž používáme k analýze návštěvnosti, jenž nám pomáhá zlepšit strukturu a obsah webových stránek.

Jaké používáme cookies

Při používání webových stránek využíváme „dočasné“ a “trvalé” soubory cookies.

 • Dočasné cookies: jsou uloženy ve zařízení jen do ukončení relace prohlížeče. Dočasné cookies umožňují zejména uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů v rámci jedné relace.
 • Trvalé cookies: se ukládají ve Vašem zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor Vašeho prohlížeče. Zůstávají ve vašem zařízení po dobu zadanou v parametrech, dokud nedojde k jejich expiraci. Jedná se například o dobu 30 dní, nebo dokud je ručně nesmažete. Trvalé cookies Vás neidentifikují jako jednotlivce jelikož jsou anonymní a veškerá data se používají pro sledování statistiky užívání webových stránek. Tento typ cookies se využívá výhradně pro měření a reklamu.

Naše webové stránky používají následující typy cookies z hlediska jejich funkce:

 • Nutné/technické: jedná se o cookies nezbytné pro fungování webových stránek.
 • Statistické/měřící: jedná se o cookies zajišťující informace o tom odkud návštěvník prochází, jaké vyhledávací zařízení bylo využito, dobu návštěvy na webové stránce, způsob využívání webové stránky, chování návštěvníka.
 • Marketingové/reklamní: shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí, zobrazování nabídek inzerentů třetích stran, hodnocení efektivity reklamy napříč webovými stránkami, hlášení kroků uživatele na webové stránce, kliknutí na reklamu partnera či inzerenta.

Při používání našich webových stránek mohou být do zařízení uživatele ukládány soubory cookies třetích stran, mezi něž mohou patřit cookies reklamních a měřících systémů:

 • Google AdSense: s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.
 • Google Analytics: s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele.
 • DoubleClick: s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.

Měřící cookies dokáží identifikovat opakovanou návštěvu a procházené stránky v případě zachování stejného prohlížeče a stejného zařízení. Naopak reklamní cookies umožňují zobrazovat uživatelům webu cílenou reklamu. Toto vše nám pomáhá neustále zlepšovat poskytované služby a udržet webové stránky uživatelsky přívětivé k maximální spokojenosti našich zákazníků.

Reklamní a měřící systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů. Naše společnosti nedokáží číst cookies, které na naše stránky umísťují tyto reklamní a měřící systémy. V některých případech jsou ale výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.

Jak Google využívá soubory cookie zjistíte zde.

Pokud nechcete cookies využívat

Soubory cookies můžete svobodně vymazat. Nebo ve svém prohlížeči můžete ukládání těchto souborů zakázat, případně nastavit, aby vás prohlížeč na jejich uložení upozornil. Ale pak se může stát, že naše stránky nebudou fungovat optimálně.

Pro více informací o druzích cookies a jejich správě či odstraňování: www.allaboutcookies.org

Nastavení cookies

Souhlas s ukládáním cookies je spravován na speciální liště při první návštěvě naší webové stránky. Tento souhlas lze změnit nebo odvolat prostřednictvím lišty na našem webu. Při zablokování cookies ve Vašem prohlížeči se však může stát, že nebudete moci využít některé funkce webu nebo se některé části webu nezobrazí korektně.

Používání cookies v zařízení lze obvykle také zakázat v nastavení prohlížeče, přičemž ve výchozím nastavení je přijímání cookies obvykle povoleno. Cookies první strany (našich webových stránek) můžete spravovat pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním našich cookies první strany. Pokud naopak použití cookies v nastavení prohlížeče zakážete, budeme Vaši volbu respektovat a naše webové stránky budou používat pouze nezbytně nutné technické cookies.

Nápovědu pro nastavení cookies v jednotlivých zařízeních najdete na následujících stránkách:

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek k problematice cookies nás můžete kontaktovat.

 • Pro kontakt slouží e-mailová adresa: info@vimvic.cz

Tyto Zásady jsou účinné od 12. 12. 2021 a budou pravidelně aktualizovány.

© COPYRIGHT 2024 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.