Podmienky použitia

Podmienky použitia webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní www.pestryjedalnicek.sk (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje naša spoločnosť

Adsalva s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1
IČ: 03786986,
DIČ: CZ03786986,
zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdem v Prahe, oddiel C, vložka 237807
Adresa pre doručovánie: PestrýJedálniček.sk, Adsalva s.r.o., Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1

Kontaktný email: mail@pestryjedalnicek.sk. Vezmite, prosím, na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania s nami uzatvárate zmluvu o poskytnutí služby, predaji tovatu alebo sa na ňom registrujete či ho len navštevujete, je nutné sa riadiť nižšie uvedenými pokynmi, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných častí webového rozhrania.

1. Prihlásenie k odberu newsletteru na webovom rozhraní

Pre používanie služieb Pestrého Jedálničku, tj. poskytnutie jedálničku na 3 týždne alebo poskytnutie e-booku zdarma, sa musí užívateľ prihlásiť k odberu newslettera. Prihlásiť k odberu newslettera sa môžete prostredníctvom formuláru, dostupného na webovom rozhraní. Do formuláru je nutné vyplniť požadované údaje, najmä kontaktný email a pri odbere jedálničku taktiež o akú kategóriu – chcem schudnúť/ udržať váhu/ nabrať váhu – máte záujem.

Informácie uvedené pri prihlásení k odberu newslettera musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorom boli pri založení použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť.

Vezmite, prosím, na vedomie, že máme právo vaše prihlásenie k odberu newslettera zrušiť, ak prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto podmienok použitia.

Účet je založený na dobu neurčitú. Pokiaľ nás kedykoľvek požiadate o zrušenie účtu, okamžite vám vyhovieme. Účet môžete kedykoľvek zrušiť odhlásením odberu v našom newsletteri.

2. Ochrana osobných údajov

3. Ochrana autorských práv

Obash webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie. obrázky, logá a ďalšie), vrátanie programového vybavenia weobvého rozhrania a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chráneny ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať k akémukoľvek účelu bez našeho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Je zakázené najmä bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní. Toto platí aj na všetky textové či obrazové materiály, ktoré vám poskytneme v rámci poskytovania našich služieb.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločnosti môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Pri prihlásení k odberu newslettera nám udeľujete bezplatnú nevýhradnú licenciu k použitiu textového či obrazového materiálu, ktoré v rámci správy svojho užívateľského účtu vložíte na webové rohraniu, a to v rozsahu neobmedzenom v spôsobe užita, miesta a času. Túto licenciu nie sme povinní použiť.

3.1. Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní hore popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

Ako držiteľ autorských práv máme právo domáhať sa, aby bolo upustené od zásahu no našich autorských práv a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme práve požadovať primerané odškodné za spôsobenú škodu.

4. Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

4.1. Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy môžete opustiť webové rozhranie a budete presmerovaní na webové stránky tretích subjektov.

4.2. Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rohrania alebo v dôsledku jeho užitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skriptá alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj. predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť. ktorá by mohla vám alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšiu časť tvoriacu webové rozhranie a používať webové rozhranie alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením a a účelom

4.3. Nemôžeme vám zaručiť nepreušený prístup na webové rozhranie, ani bezproblémovosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácií prístupu a užívanie webového rozhrania, vrátane prípadnej škody spôsobenej prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škody v dôsledku straty dát, zisku či neoprávneného prístupu k prenosom a dátam.

4.4. Pokiaľ sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického jednania, sme oprávaní obmedziť, pozastaviť či ukončiť váš prístup na webové rozhranie, ato bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinný uhradiť nám škodu, ktorá vaším jednaním podľa tohto odstavca preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 30. 6. 2020

© COPYRIGHT 2021 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.