Poučenie o právach subjektov údajov

Aké sú vaše práva?

S ohľadom na skutočnosť, že o Vás spracovávme osobné údaje, náležia vám práva, o ktorých by sme vás radi v tejto sekcii informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate vy (umožní overiť vašu identitu a my sa vám budeme snažiť čo v najväčšej možnej miere vyjsť v ústrety. Aby sme boli schopní vám vyhovieť čo najlepšie, chceli by sme vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese spoločnosti Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika alebo na emailovej adrese mail@pestryjedalnicek.sk.

Právo na prístup

Máte práve na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracovávame po akú dlhú dobu, aké sú účely ich spracovania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame k automatizovanému rozhodovaniu (prípadne ako toto automatizované rozhodnutie funuje).

Kópiu vašich osobných údajov vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade, že by sa jednalo o viac kópií, dovolíme si vás požiadať o nevyhnutnú úhradu za ich poskytovanie.

Právo na opravu

Ak zistíme, že o vás spracovávame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili alebo aby sme ich doplnily, ak si to vyžaduje účel spracovania týchto osobných údajov.

Právo na vymazanie

Vaším právom je tiež právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vašej osobe uschovávame a spracovávme. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť splnený jeden z nasledujúcich dôvodov:

  1. vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované alebo spracovávané; 
  2. vaše osobné údaje spracovávame protiprávne; 
  3. odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracovanie vašich osobných údajov vykonávané a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracovávať; 
  4. vyslovíte námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané za účelom priameho marketingu (napr. zasielanie obchodných oznámení); 
  5. vyslovíte námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na základne oprávneného záujmu, a pokiaľ nebudeme schopní dokázať, že oprávnený záujem prevažuje vaše právo na vymazanie; 
  6. existuje určitý zákonný dôvod, ktorý vyžaduje vymazanie týchto osobných údajov; 
  7. spracovávame osobné údaje dieťaťa bez rodičovského súhlasu k takémuto spracovaniu.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že môže nastať situácia, kedy vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe vášho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo na Vašú žiadosť o vymazanie osobných údajov. Takým prípadom je situácia, kedy od nás spracovanie vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, že táto situácia nastane, budeme vás informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť vaše osobné údaje vymazané napriek vášej vyslovenej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť

Ďalšie práve, ktoré môžete uplatniť, je tzv. právo na prenosnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe vášho súhlasu a ktoré spracovávame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom štrukturovanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich na základe vašej žiadosti dáme inému správcovi podľa vášho určenia, ak to bude technicky uskutočniteľné.

Právo na obmedzenie spracovania

V prípadoch, kedy budete mať pocit, že vaše spracovávané osobné údaje sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov na dobu nevyhnutne nutnú k overeniu presnosti vašich osobných údajov a ich prípadnej oprave.

Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

  1. spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale neprajete si, aby boli vaše osobné údaje vymazané; 
  2. už nepotrebujeme vaše osobné údaje za účelom, pre ktorý sme ich spracovávali, ale vy trváte na ich spracovaní (uchované) pre určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov; 
  3. bola vami vyslovená námietka proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, pričom obmedzenie spracovania v tomto prípade bude platné po dobu nutnú na určenie toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje nad vašim právom na to, aby vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

Právo na námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe tzv. oprávneného záujmu

S ohľadom na skutočnosť, že niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu, máte právo podať proti takémuto spracovaniu námietku, na ktorej základe posúdime, či je skutočne v našom oprávnenom záujme vaše osobné údaje pre daný účel spracovávať alebo či prevažuje vaše právo na to, aby vaše osobné údaje neboli naďalej spracovávané.

Právo na námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu

Máte právo vysloviť námietku proti tomu, aby ste vaše osobné údaje spracovávali za účelom priameho marketingu (napr. za účelom zasielania obchodných oznámení). V takom prípade okamžite prestaneme vaše údaje a týmto účelom spracovávať.

Právo na sťažnosť

V prípade, kedy všetky hore uvedené práva sú z vášho pohľadu nedostatočné alebo máte pocit, že akýmkoľvek spôsobom porušujeme vaše práve, máte možnosť podať sťažnosť na inšpekčnom úrade. Sťažosť môžete podať prostredníctvom kontaktu na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je dostupný na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Aktualizované dňa: 30. 6. 2020

© COPYRIGHT 2022 pestrý jedálniček. ALL RIGHTS RESERVED.