Výzva začína 1. krokom - teraz si spočítajte svoje BMI ...

Vypočítajte si vaše aktuálne BMI (Body Mass Index). Vložte do kalkulačky Váš vek, pohlavie, váhu a výšku. Ihneď získate výsledky a uvidíte, či trpíte podvýživou, máte normálnu váhu, alebo ste obézny.

Čo je to BMI a kedy sa používa

Skratkou BMI sa ozna čuje slovné spojenie Body Mass Index. Ide o zaužívaný spůsob, ktorý slúži zväčša na výpočet stupňa obezity. Obezita je definovaná nadmerným tukom, uloženým v ľudskom organizme, ktorý dokáže jedincovi zapríčiniť množstvo zdravotných ťažkostí.

Na základe váhy a výšky si pomocou vzorca BMI dokážu ľudia vypočítať, či je ich váha optimálna pri ich výške alebo či netrpia podvýživou či obezitou.

Výpočet BMI

BMI Index sa vypočíta tak, že vydelíte váhu (v kilogramoch) výškou (v metroch) na druhú.

BMI vzorec:

BMI = váha (kg) / výška (m)2

Na základe výpočtu a BMI tabuľky, ktorá ukazuje priemerné hodnoty a ich konkrétny význam, si dokážete skontrolovať v akej váhovej kategórií sa vaše telo práve nachádza. či ide o podváhu, ideálnu váhu alebo nadváhu.

Krajné hodnoty či už menšie ako 16,5 alebo vä čšie ako 40 sú život ohrozujúce situ ácie, kedy je vaša váha v nebezpečných hodnotách a může vám spůsobovať vážne zdravotné ťažkosti.

< 16.5 ťažká podvýživa
16.5 - 18.5 podváha
18.5 - 25 ideálna váha
25 - 30 nadváha
30 - 35 mierna obezita
35 - 40 stredná obezita
40 > morbídna obezita

Jednotlivé stupne

Podváha

Ak je výsledok BMI nižší ako hodnota 18,5 je to znakom nedostatočnej výživy. Vaše telo má nižšiu váhu akú by malo mať a s tým můžu byť spojené aj různe zdravotné riziká.

Ťažká podvýživa sa zvyčajne vyskytuje u osôb s poruchami príjmu potravy, akými sú mentálna anorexia a bulímia. Pri podváhe chýbajú telu důležité vitamíny a minerály.

Oslabuje sa tým imunitný systém, může důjsť k úbytku kostnej hmoty a k zlyhávaniu ďalších důležitých funkci í organizmu.

Ideálna váha

Výsledok v rozmedzí 18,5 až 25 označuje ideálnu váhu ľudského tela vzhľadom k jeho výške. Človek, ktorého BMI sa nachádza medzi týmito hodnotami má výrazne nižšie riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, má viac energie, je aktívnejší a tiež má lepší spánok.

Nadváha

Mierna nadváha s BMI od 25 do 30 je spojená s ľahkým zdravotným rizikom, zvyčajne to býva zvýšenie krvného tlaku. Ľudom s miernou nadváhou sa neodporúčajú výrazné stravovacie obmedzenia ale skôr zaradenie primeranej fyzickej aktivity do ich životného štýlu.

Obezita

Ak BMI presiahne hodnotu 30, hovoríme o obezite. S obezitou je spojený vysoký podiel tuku v tele, čo nepriaznivo ovplyvňuje orgány, predovšetkým zaťažuje srdce a cievy.

Stúpa riziko upchatia ciev, mozgovej príhody či infarktu. Obezita značne obmedzuje aj pohyblivosť tela človeka.

Klady a zápory BMI metódy

Aj keď je BMI uznávaným kritériom na výpočet aktuálneho stavu váhy tela, existujú aj záporné názory na túto metódu. BMI nehodnotí veľké množstvo důležitých faktorov. Sú nimi napríklad podiel tuku, množstvo svalstva, kvalita telesných tkanív a výzor tela.

Vzniká tým značne skreslený výsledok a preto sa výpočet BMI považuje za nevhodný napríklad pre športovcov, ktorým sa vo zvýšenej váhe odzrkadľuje prevažne vyšší podiel svalového tkaniva alebo napríklad aj pre tehotné ženy a deti v pubertálnom veku.

Napriek tomu je metóda pre bežných ľudí relatívne presná a ide o rýchly spůsob výpočtu aktuálneho stavu telesnej hmotnosti.

BMI Prime

BMI Prime je číselná hodnota získaná úpravou výpočtu BMI. BMI Prime je pomer osobného BMI k hornej hranici BMI ideálnej váhy. Hodnota nemá priradené žiadne jednotky. Ak má osoba výsledné číslo BMI Prime menšie ako číslo 0,74 ide o podvýživu.

Výsledok, ktorý leží medzi hodnotami 0,74 až 1 naznačuje že váha osoby je optimálna vzhľadom na uvedenú výšku. Nakoniec výsledné číslo vyššie ako hodnota 1 naznačuje nadváhu.

Výpočet BMI Prime je využívaný najmä v medicíne, pretože ukazuje ako sa jedinec odlišuje od hornej váhovej hranice.

ABSI

ABSI je skratka pre A Body Shape Index, ktorý je nazývaný aj indexom tvaru tela a ukazateľom zdravia. Pri metóde ABSI sa do výpočtu okrem výšky a váhy zahŕňa, ako je to pri výpočte BMI, pridáva aj obvod pásu jedinca. Obvod pásu totiž informuje o množstve tuku.

Vzorec na výpočet ABSI je zložitejší než vzorec BMI, vyzerá takto:

ABSI = obvod pásu (cm)/ BMI 2/3 x výška ½ (cm)

Kritika BMI

Metóda ABSI bola vytvorená americkými vedcami na základe kritiky nedostačujúcej metódy BMI. Zistili, že aj keď majú ľudia výsledok BMI podľa tabuľky v norme, kvůli nadbytku tuku sú v zdravotnom ohrození.

Důvodom prípadného zdravotného ohrozenia je práve obvod pásu a teda konkrétne tuk v oblasti brucha. Zdravotné riziko neovplyvňuje len miera tuku v tele ale tiež jeho rozloženie.

Nadmiera tuku v oblasti brucha predstavuje zvýšené riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení alebo tiež vzniku cukrovky.

Brušný tuk je tvorený tukom podkožným a viscerálnym. Podkožný tuk je uložený priamo pod kožou na brušných svaloch. Viscerálny tuk je tuk, ktorý chráni orgány v ľudskom tele.

Nadmiera tohto tuku sa u jedinca prejavuje veľmi trčiacim bruchom a je spojená s rizikom veľkého množstva zdravotných problémov. Ako príčina vzniku viscerálneho tuku je častá konzumácia potravín s vysokým glykemickým indexom a taktiež nedostatok pohybu.

Metódy určovania telesnej hmotnosti

Okrem spomenutej metódy BMI a ABSI existujú aj iné metódy, na základe ktorých si dokážete vypočítať v akom stave je hmotnosť vášho tela a v akú optimálnu váhu by malo vaše telo mať. Sú nimi:

Brocov index

Táto metóda bola vytvorená francúzskym lekárom a antropológom. Ide o metódu, ktorá je staršia ako zaužívaná metóda BMI a tiež je menej presná. Jej hodnota vám ukáže koľko kilogramov vám chýba alebo koľko presahuje hranicu optimálnej váhy pri vašej výške.

BI= hmotnosť (kg) x 100/ výška nad 100 (cm)

Optimálna váha na základe Brocovho indexu je v rozmedzí 90 až 110%.

Rohrerov index

Rohrerov index je nazývaný aj Indexom telesnej plnosti. Táto metóda je stále využívaná a to najmä na výpočet optimálnej telesnej hmotnosti pre osoby v puberte, kedy výpočet BMI neudáva reálne výsledky.

RI= hmotnosť (g) x 100/ výška (cm)3

Optimálna váha pre ženy na základe Rohrerovho indexu je v rozmedzí 1,25 až 1,5 a pre mužov od 1,2 po 1,4.

WHR index

WHR index je ukazovateľom pomeru medzi bokmi a pásom. Táto metóda meria možné zdravotné riziko a vážne zdravotné komplikácie. Taktiež na základe vašich proporci í dokáže zadeliť typ vášho tela medzi známe typy postáv, ktorými sú gynoidná, androidná a zmiešaná postava. Pri výpočte je důležité aby boli obe čísla v rovnakých jednotkách.

WHR= obvod pásu/ obvod bokov

Záver: Pre čo vyskúšať BMI kalkulačku?

Aj napriek určitým záporom BMI je táto metóda stále rozšíreným a celkom spoľahlivým nástrojom, ako si vypočítať či má vaše telo optimálnu váhu vzhľadom k vašej výške.

V dnešnej dobe je len málo ľud í spokojných so svojou váhou a proporciami a práve preto může výpočet BMI slúžiť ako nástroj, ktorý vám ukáže či je vhodná zmena alebo či sú to len vaše dohady a vaša váha je v optimálnej miere.

Samozrejme, výsledok BMI treba brať len orientačne, pretože sami určite najlepšie viete v akom stave je vaše telo a aká váha je pre vás najlepšie udržateľná a nespůsobuje vám zdravotné riziká.

Ak si ale chcete skontrolovať stav vášho BMI nemusíte počítať matematické príklady. Na internete nájdete BMI kalkulačku, kde si jednoducho zadáte vašu výšku, váhu a dokonca aj váš vek a tá vám automaticky ukáže aké je vaše BMI a čo to znamená.


Chvilku strpení.
Už to pro vás vaříme.