Reklamačný poriadok - tovar

Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu PestrýJedálniček.sk od naší společnosti

Frank Mikes s.r.o., se sídlem Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1,

IČ: 03786986,   

DIČ: CZ03786986,                                       

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237807

Adresa pro doručování: Frank Mikes s.r.o., Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1

Kontaktní e-mail: mail@pestryjidelnicek.cz

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že:

 • zboží má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží, účel smlouvy a na základě reklamy;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů;
 • aktivační klíč je plně funkční a umožňuje stažení plnohodnotné elektronické knihy specifikované ve webovém rozhraní.

Vadu zboží můžete vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí, jinak Vám toto právo zaniká. Vada, která se projeví do šesti měsíců ode dne převzetí plnění, se považuje za vadu, která zde byla už v den převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud neprokážeme opak.

Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele.

2. Jaká je záruční doba?

U spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, prodávané věci, jejím obale nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zboží používáno zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na její bezplatné odstranění.  Vždy však můžeme vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud Vám to nezpůsobí závažné těžkosti.

U odstranitelné vady můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží,  anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit. U jiných neodstranitelných vad máte právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věděli;
 • jste vadu sami způsobili;
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním zboží nebo nedodržením návodu.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

5. Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je v záručním listě uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 

Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. 
 • zasláním reklamovaného aktivačního kódu nebo elektronické knihy na naší elektronickou adresu.

Doporučujeme přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Máte právo na náhradu potřebných nákladů, které Vám v souvislosti s uplatněním práva za vady vznikly.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 16.11. 2015.

Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

 • Zostavený od nutričnej poradkyne
 • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
 • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

 
Chcem jedálniček ZADARMO

3 201 750 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?