Podmienky užitia


Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.pestryjidelnicek.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Frank Mikes s.r.o., se sídlem Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1,
IČ: 03786986,
DIČ: CZ 03786986,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237807
Adresa pro doručování: Aneta Podráská, PestrýJídelníček.cz, Na Poříčí 25, 110 00 Praha 1
Kontaktní e-mail: mail@pestryjidelnicek.cz
Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní s námi uzavíráte smlouvu o poskytnutí služby, prodeji zboží nebo se na něm registrujete či jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.


1. Registrace na webovém rozhraní

Pro užívání služeb musí být uživatel registrován. Registrovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno a příjmení a kontaktní e-mail a telefonní číslo. Registrací je založen Váš uživatelský účet.
Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
Prostřednictvím uživatelského účtu s námi můžete uzavřít smlouvu o poskytování služby a spravovat svůj uživatelský účet, smlouvu o prodeji zboží. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že uživatelské účty nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
Účet je založen na dobu neurčitou. Pokud nás kdykoliv požádáte o zrušení účtu, neprodleně Vám vyhovíme.
Při zrušení Vašeho uživatelského účtu Vám vrátíme peněžitou částku odpovídající výši kreditů na Vašem uživatelském účtu k okamžiku jeho zrušení, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste peněžní prostředky zaslali, a to do pěti dnů od zrušení účtu. Kredity získané jiným způsobem, než úhradou jejich hodnoty (tj. některým dalším způsobem uvedeným na webovém rozhraní), jsou však určeny pouze pro využití v rámci objednávání našich služeb a nepodléhají proplacení dle tohoto odstavce.

2. Ochrana osobních údajů

3. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu našeho či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. Obdobné se týká i veškerých textových či obrazových materiálů, které Vám poskytneme v rámci poskytování našich služeb.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
Při registraci nám udělujete bezplatnou nevýhradní licenci k užití textových či obrazových materiálů, které v rámci správy svého uživatelského účtu vložíte na webové rozhraní, a to v rozsahu neomezeném co do způsobu užití, místa a času. Tuto licenci nejsme povinni využít.

3.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Jako držitel autorských práv máme zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

4. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

4.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

4.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 21. 6. 2015

Získajte zdravý jedálny lístok na mieru ZADARMO

  • Zostavený od nutričnej poradkyne
  • Komplexný jedálny lístok pre vašu osobu
  • Recepty na 7 dní ZADARMO

Chcem jedálniček ZADARMO

 
Chcem jedálniček ZADARMO

3 224 536 doručených jedálnych lístkov, za dve minúty získate váš!

Tip: Viete, že najčastejšie chcú ľudia schudnúť 10 kg?